Us Man

Breinroer
za 18 feb 20:15
Posthuis Theater, Heerenveen
Theaterzaal
18 feb
20:15
Kaarten

Twee eenakters van Youp van 't Hek op één avond

Oer de foarstelling

'Us Man' is in tige humoristysk twalûk oer froulju dy’t werom- en foarút sjogge op harren relaasje. Yn diel ien riede twa froulju harren yn in hotelkeamer ta op in taspraak, dy’t se hâlde sille op de brulloft fan harren eks-man: de froulju binne namentlik allebeide de eks fan deselde man, dy’t no op ’e nij trouwe sil. Yn diel twa sitte twa froulju op in waarme neimiddei wyn te drinken yn de tún. Se prate oer harren man sa’t allinne froulju dat kinne. Mar mei de man derby wurde de ferhâldingen op skerp steld. Troch it fenyn en de humor wurdt de betizing folslein.

Over de voorstelling

'Us Man' is een zeer humoristisch - Friestalig - tweeluik over twee vrouwen die terug- en vooruitkijken op hun relatie. In deel één bereiden twee vrouwen zich in een hotelkamer voor op de toespraak, die ze zullen houden tijdens de bruiloft van hun ex-man: ze zijn namelijk allebei de ex van dezelfde man… Vandaag trouwt hij. opnieuw. In deel twee zitten twee vrouwen op een warme nazomermiddag wijn te drinken in de tuin. Ze praten over hun man, zoals alleen vrouwen dat kunnen. Maar met de man erbij worden de verhoudingen op scherp gezet. Door het venijn en de humor wordt de verwarring compleet.

Credits

Twee éénakters ('Hexen'/'Mijn man') Youp van ’t Hek. Friese vertaling: Gurbe Dykstra / Marijke Geertsma. Regie: Jan Arendz. Spel: Anneke Hondema, Titia Huisman, Wybe Koldyk. Muziek: Sake Hylkema.